ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิอร สิริมงคลเลิศกุล

ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน : วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 

ผลงานเด่น

 1. ผลงานวิจัยติดตามการเกิด Hotspot กลุ่มลุ่มน้ำโขง ไทย พม่า และ ลาว
 2. พื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลหลายแหล่ง จังหวัดเชียงราย
 3. ระบบติดตามการเผาและการสร้างเครือข่ายสำหรับการเผาบนพื้นที่โล่งในจังหวัดเชียงรายผ่านระบบโทรศัพท์อัจฉริยะ
 4. ร่วมก่อตั้งสมาคมยักษ์ขาว

บทบาทอื่น ที่เกี่ยวข้องไฟป่าหมอกควัน

 1. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อ 31 ม.ค. 63
 2. คณะอนุกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารภัย สภาผู้แทนราษฎร
 3. คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการคณะทำงานด้านไฟป่าหมอกควัน จังหวัดเชียงราย
 4. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมยักษ์ขาว

นายเสกสรรค์ สิธิวัน

ตำแหน่งในโครงการ : ผู้ร่วมโครงการ

สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

บทบาทหน้าที่ในโครงการ : กำกับ และพัฒนา กิจกรรม ทั้ง 10 แผน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 1. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา
 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning
 4. การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
 5. การนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลงานเด่น : ด้านการรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

 1. กรรมการประเมินคัดเลือกหลักสูตรที่คุรุพัฒนารับรอง 2561
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (รายวิชาการจัดการภัยพิบัติ)
 3. วิทยากรอบรมครู
 4. วิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน
 5. พัฒนานวัตกรรมการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (SEKSAN Model)
 6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ

นางสาวเมธิญา ยะขาว

ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนบ้านผาเดื่อ

ตำแหน่งปัจจุบัน : วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ในโครงการ : กำกับ และพัฒนา กิจกรรม ทั้ง 10 แผน

ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

พ.ศ.2560 :     เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล   Save school champions  ประเภทบุคคล Asean

พ.ศ.2560 :     เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัล  Resilience  Champion from  Thailand   Asean

พ.ศ.2559 :     เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีภัยพิบัติอาเซียนเพื่อจุดประกายร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงเรียนปลอดภัย ณ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร (วันภัยพิบัติโลก)

พ.ศ.2558 :     รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

พ.ศ.2557:     ได้นำเสนอการบูรณาการสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมรับมือภัยพิบัติในโรงเรียน ในการประชุมคณะรัฐมันตรี 63 ประเทศ ผู้นำอาเซียน ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ)(  Asean )

พ.ศ.2547:     ได้รับเลือกให้เป็นเพชรน้ำเอกในวงราชการ ( สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย )

พ.ศ.2546:     ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ  ( Teacher  Awards ) สาขาปฐมวัย( สพฐ. )